športového klubu

ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, o. z.

schválené Členskou schôdzou tohto občianskeho združenia dňa 7. 12. 2016

 

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia (článok 1 - 3)

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, o. z. (ďalej len "združenie") je právnická osoba, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

 1. Skrátený názov združenia je ŠVK Pezinok. Skrátený názov združenia je používaný najmä na identifikáciu združenia pre účely a počas športového súťaženia.

 2. Sídlom združenia je Muškátová 27, Pezinok, 90201, Slovenská republika.

 3. Združenie má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona
  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 4. Združenie je športovou organizáciou, konkrétne športovým klubom podľa § 15 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a zmene a doplnení iných zákonov (ďalej len “ZoŠ”) a jeho činnosť, ak má mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov
  v zmysle § 66 ZoŠ a nasl., musí byť vždy v súlade s § 19 až 23 ZoŠ.

 5. Združenie je založené na dobu neurčitú.

 6. Identifikačné číslo organizácie (ďalej len “IČO”), ktoré bolo združeniu po jeho vzniku pridelené podľa zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov) je 42178746. Kópia dokumentu o pridelení tvorí prílohu týchto stanov.

 7. Daňové identifikačné číslo (ďalej len “DIČ”), ktoré bolo združeniu po jeho vzniku pridelené podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov je 2023041317. Kópia dokumentu o pridelení tvorí prílohu týchto stanov.

 8. Webovým sídlom združenia je http://svkpezinok.sk.

 9. Symbolom združenia je logo s úplným názvom “ ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK” ktorého vizualizácia tvorí prílohu týchto stanov.

 

Článok 2

Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele združenia

 1. Združenie bolo založené a vzniklo ako právnická osoba za účelom dobrovoľného združovania najmä fyzických osôb pri športovej činnosti na území SR.

 2. Združenie zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.

 3. Poslaním združenia vo vrcholovom športe je

  1. zabezpečovanie prípravy a účasti športovej reprezentácie športového klubu zloženej

   1. z jednotlivcov - profesionálnych športovcov v slovenských i medzinárod-ných športových súťažiach vo volejbale,

   2. z jednotlivcov - talentovaných športovcov v slovenských i medzinárodných športových súťažiach vo volejbale,

   3. z družstiev v slovenských i medzinárodných športových súťažiach
    vo volejbale,

  1. podpora a rozvoj volejbalu na území Slovenskej republiky vo vrcholovom športe profesionálnych športovcov a talentovaných športovcov s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj volejbalu detí a mládeže a podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky.

 1. Poslaním združenia v športe pre všetkých je podpora a rozvoj volejbalu na území SR s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj volejbalu detí a mládeže a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva SR.

 2. Napĺňaním poslania združenia v spoločnosti sa sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia späté zároveň s rozvojom volejbalu ako uznaného športu podľa § 3, písm. f) ZoŠ.

 3. Poslanie združenia sa napĺňa cestou plnenia cieľov a úloh združenia na vymedzený časový úsek, rozdelených do základných oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmä prostredníctvom hlavných činností združenia a v súčinnosti s členmi združenia.

 

Článok 3

Hlavné činnosti združenia

 1. Hlavné činnosti združenia sú aktivity združenia vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť združenia, ktorými sa dosahuje príjem alebo možno dosiahnuť príjem, a ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami združenia sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov združenia a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.

 2. Medzi hlavné činnosti združenia patria najmä:

  1. reprezentovať záujmy členov združenia v spoločnosti, najmä vo volejbalovom hnutí na území SR,

  2. vytvárať podmienky pre športových odborníkov a športovcov pre prípravu a realizáciu reprezentácie klubu vo volejbale na území SR ako aj mimo nej,

  3. vystupovať v mene členov združenia na území SR vo vzťahu k štátu, samospráve, Slovenskej volejbalovej federácii a iným právnickým osobám a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy členov združenia pri činnostiach týchto osôb boli primerane brané na zreteľ,

  4. určovať filozofiu činnosti a rozvoja združenia, ktorá sa bude premietať do strategického plánovania činnosti združenia a rozpočtu združenia a ich napĺňania,

  5. v prípade možnosti sa podieľať na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností alebo právnických osôb, ktoré nie sú založené za účelom podnikania (napr. nadácií) s cieľom komercionalizovať volejbal, propagovať ho a rozvíjať. Dbať na to, aby skutočné hodnoty športu vždy prevládli nad komerčnými záujmami,

  6. koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť medzi jednotlivými členmi združenia, riešiť spory medzi nimi a byť im nápomocný,

  7. zaoberať sa ďalšími otázkami vo vzťahu k rozvoju volejbalu na území SR.

 

DRUHÁ ČASŤ

Členstvo v združení (článok 4 - 8)

Článok 4

Členstvo v združení, vzťahy v združení a reprezentovanie združenia navonok

 1. Členstvo v združení je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania združenia. Združenie zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov
  a v spolupráci s nimi.

 2. Členstvo v združení je dobrovoľné, nie je naň právny nárok a vzniká, je pozastavené alebo zaniká rozhodnutím príslušného orgánu združenia.

 3. Členstvom v združení člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám združenia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov združenia vydaným v súlade s nimi. Práva
  a povinnosti členov môžu byť okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi združenia.

 4. Členstvom v združení vzniká príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ.

 5. Ak sa združenie stane prijímateľom verejných prostriedkov v zmysle § 66 ZoŠ
  a nasl., vyberá v súlade s § 9, ods. 1 ZoŠ ročný členský príspevok na svoju činnosť
  od svojich členov.

 6. Združenie, jeho orgány a členovia podporujú medzi sebou navzájom a vo vzťahu
  k tretím osobám vzťahy založené na všeobecných princípoch slušnosti. Každý člen združenia je povinný osobitne dbať na dobré meno združenia a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť. Združenie zabezpečuje v zmysle § 8, ods. 6 ZoŠ vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu
  a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich
  z medzinárodných predpisov a rozhodnutí a tieto negatívne javy združenie považuje za závažné disciplinárne previnenia v rozpore s poslaním združenia.

 7. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami zo združenia vystúpiť. Vystúpenie zo združenia nezbavuje člena vystupujúceho zo združenia povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči združeniu alebo členom združenia.

 

Článok 5

Členovia združenia

 1. Združenie musí mať aspoň 2 zakladajúcich členov združenia a môže mať neurčitý počet individuálnych členov združenia.

 2. Zakladajúci člen združenia je fyzická alebo právnická osoba, ktorá po jeho vzniku zásadným spôsobom prispela k ďalšiemu rozvoju združenia.

 3. Individuálny člen združenia je fyzická osoba, ktorá spravidla vykonáva v združení
  a jeho prostredníctvom športovú činnosť ako športovec alebo športový odborník, resp. je jeho rodinným príslušníkom.

 4. Ak tieto stanovy neustanovujú inak, vznikom ani zánikom príslušnosti fyzickej osoby
  k združeniu ako športovej organizácii podľa § 3, písmeno k) ZoŠ automaticky nevzniká ani nezaniká členstvo v združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

Článok 6

Zakladajúci členovia združenia

 1. Zoznam zakladajúcich členov združenia vrátane ich mena, priezviska, dátumu narodenia a dátumu vzniku ich členstva v združení ako zakladajúcich členov vrátane prípadného dátumu zániku tohto členstva tvorí prílohu týchto stanov.

 2. Zakladajúci člen združenia môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bola za zakladajúceho člena združenia prijatá po vzniku združenia jednohlasne všetkými ostatnými zakladajúcimi členmi združenia existujúcimi v momente jeho prijatia.

 3. V zmysle týchto stanov sa priznávajú zakladajúcim členom združenia tieto práva:

  1. zúčastňovať sa na činnosti a rozhodovaní Rady zakladajúcich členov združenia,

  2. podieľať sa na činnosti združenia najmä pripomienkovaním a schvaľovaním strategického plánu združenia a rozpočtu združenia navrhnutých Predsedom združenia,

  3. voliť a odvolávať prezidenta združenia,

  4. určovať výšku členských príspevkov pre členov združenia na príslušné časové obdobie vrátane dátumu ich splatnosti,

  5. byť informovaní o rozhodnutiach orgánov združenia a činnosti členov združenia.

 1. V zmysle týchto stanov sa priznávajú zakladajúcim členom združenia tieto povinnosti:

  1. dodržiavať stanovy združenia,

  2. pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,

  3. podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

  4. platiť členské príspevky riadne a včas,

  5. konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a jeho členov,

  6. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

 1. Fyzickej osobe členstvo v združení ako zakladajúceho člena združenia zaniká:

  1. smrťou,

  2. stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

  3. písomným vzdaním sa členstva v združení ako zakladajúceho člena, ktoré je riadne doručené združeniu,

 1. Ak členstvo zaniká na základe písomného vzdania sa, jeho právne účinky nastanú dňom jeho doručenia združeniu.

 

Článok 7

Individuálni členovia združenia

 1. Individuálni členovia združenia môžu byť iba fyzické osoby, najmä športoví odborníci a športovci vrátane ich rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú v združení a jeho prostredníctvom športovú činnosť v zmysle § 3, písm. g) ZoŠ.

 2. O vzniku, zániku a pozastavení členstva individuálneho člena v združení (ďalej len (členstva) rozhoduje prezident združenia (ďalej len „Prezident“).

 3. Členstvo v združení je možné na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

 4. Ku vzniku členstva je žiadateľ povinný predložiť riadne vyplnenú prihlášku spolu
  s ďalšími listinami tvoriacimi súčasť prihlášky, ktoré určí Prezident.

 5. Vzor prihlášky vydá Prezident a vhodným spôsobom ho uverejní.

 6. Podmienky vzniku členstva fyzickej osoby v združení ako individuálneho člena združenia sú nasledovné:

  1. vek aspoň 18 rokov,

  2. súhlas s dodržiavaním stanov združenia,

  3. uhradenie členského príspevku za kalendárny rok, v ktorom má individuálne členstvo vzniknúť bezhotovostným platobným stykom na účet združenia.

 1. Prezident rozhodne o členstve žiadateľa najneskôr do 10 kalendárnych dní
  od obdržania riadne vyplnenej prihlášky so všetkými potrebnými prílohami
  a pripísania členského príspevku na účet združenia.

 1. Prezident môže pred rozhodnutím o vzniku členstva začať interné uzavreté pripomienkové konanie k osobe žiadateľa, a to tak, že vhodným spôsobom umožní všetkým členom združenia, aby sa vyjadrili k predpokladom žiadateľa stať sa členom združenia. Pripomienkové konanie trvá spravidla 7 dní a musí byť ukončené najneskôr 3 dni pred dňom, keď Prezident rozhodne o členstve žiadateľa. Ak člen združenia nedoručí Prezidentovi počas pripomienkového konania svoje pripomienky
  k osobe žiadateľa, má sa za to, že súhlasí s členstvom žiadateľa v združení. Pripomienky doručené Prezidentovi majú konzultatívny charakter. Prezident sa zaväzuje každou pripomienkou zaoberať. Doručenie pripomienky neznamená automaticky neprijatie osoby za člena združenia.

 2. Prezident združenia môže pred rozhodnutím o vzniku členstva uskutočniť
  so žiadateľom a/alebo jeho zástupcom osobný rozhovor na overenie vhodnosti žiadateľa stať sa členom združenia. Osobný rozhovor podľa tohto bodu sa musí uskutočniť najneskôr v deň, keď Prezident rozhodne o vzniku členstva.

 3. Rozhodnutie o prijatí za člena sa oznámi vhodným spôsobom žiadateľovi o členstvo.

 4. Ak Prezident rozhodne, že žiadateľa za člena združenia neprijíma, vhodným spôsobom to oznámi žiadateľovi a vráti členský príspevok na jeho účet.

 5. Ak už nevznikla skôr, vznikom individuálneho členstva fyzickej osoby v združení podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov vzniká príslušnosť fyzickej osoby k združeniu ako športovej organizácii podľa § 3, písmeno k) ZoŠ.

 6. V zmysle týchto stanov sa priznávajú individuálnym členom združenia tieto práva:

  1. podieľať sa na činnosti združenia najmä ako športovec a športový odborník a požívať iné výhody poskytované združením svojim členom, ak ich individuálne členstvo nie je pozastavené,

  2. obracať sa na orgány združenia s podnetmi týkajúcimi sa združenia a žiadať tieto orgány o stanovisko k týmto podnetom,

  3. byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia a

  4. byť volení konferenciou za člena Rady.

 1. V zmysle týchto stanov sa priznávajú individuálnym členom združenia tieto povinnosti:

  1. dodržiavať stanovy a interné predpisy združenia vrátane rozhodnutí, pokynov a usmernení orgánov združenia,

  2. pomáhať pri plnení poslania a cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,

  3. podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

  4. platiť riadne a včas členské príspevky,

  5. konať a vystupovať tak, aby neboli poškodené záujmy ani dobrá povesť združenia a jeho členov,

  6. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

 1. Príslušné orgány združenia môžu internými predpismi konkretizovať/podrobnejšie upraviť výkon, rozšíriť práva a povinnosti členov, a to v súlade so stanovami, právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie. Pri ukladaní povinností členom združenia dbajú orgány združenia najmä na to, aby nimi nezasahovali v neprimeranom rozsahu do legitímnych subjektívnych záujmov jednotlivých členov a združenia ako celku.

 1. Členstvo v združení ako individuálneho člena združenia je fyzickej osobe pozastavené nezaplatením členského príspevku riadne a včas.

 2. Fyzickej osobe členstvo v združení ako individuálneho člena združenia zaniká:

  1. smrťou,

  2. písomným vzdaním sa členstva v združení ako individuálneho člena, ktoré je riadne doručené združeniu,

  3. zánikom združenia.

  4. rozhodnutím Prezidenta pre závažné disciplinárne previnenie fyzickej osoby podľa čl. 4, ods. 6 týchto stanov, ktoré je v rozpore s poslaním združenia, alebo pre iné závažné porušenie stanov.

 1. Zoznam individuálnych členov združenia vrátane ich osobných údajov vedie Prezident v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r) a ods. 4 až 7 ZoŠ.

 

Článok 8

Osoby s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi združenia

 1. Zoznam osôb s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi združenia vrátane ich osobných údajov vedie Prezident (alebo ním poverená osoba) v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7 ZoŠ.

 

 

TRETIA ČASŤ

Orgány združenia (článok 9 - 13)

Článok 9

Orgány združenia

 1. Orgány združenia sú vždy Rada zakladajúcich členov združenia, Konferencia členov združenia, Prezident združenia a Kontrolná komisia združenia.

 2. Orgánom združenia je i Kontrolór, ak sú splnené podmienky uvedené v § 10 ZoŠ.

 

Článok 10

Rada zakladajúcich členov združenia

 1. Rada zakladajúcich členov združenia (ďalej len “Rada”) je najvyšším orgánom združenia.

 2. Radu tvoria všetci zakladajúci členovia združenia a dopĺňajú ju členovia Rady volení a odvolávaní konferenciou združenia.

 3. Volených individuálnych členov je minimálne dvaja a maximálne dvojnásobný počet členov zakladajúcich.

 4. Zakladajúci člen Rady má v Rade pri hlasovaní 2 hlasy.

 5. Ak tieto stanovy neustanovujú inak, Rada rozhoduje v hlasovaní jednoduchou väčšinou hlasov všetkých členov Rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta zduženia.

 6. Rada si volí a odvoláva zo svojich radov prezidenta združenia, ktorý môže byť zároveň zakladajúcim členom združenia.

 7. Rada volí a odvoláva členov kontrolnej komisie a ak sú splnené podmienky uvedené v § 10 ZoŠ, tak odvoláva členov kontrolnej komisie a volí kontrolóra.

 8. Rada si podľa potreby volí ďalších funkcionárov, napr. zástupcu štatutára, športového riaditeľa, ekonóma a pod. Ich kompetencie (povinnosti a právomoci) ustanoví podľa potreby vnútorným dokumentom združenia.

 9. Riadne zasadnutie Rady sa uskutočňuje najmenej raz za rok. Zo zasadnutia sa vyhotovuje v zmysle § 8, ods. 5 ZoŠ zápisnica, ktorú združenie uchováva nie kratšie ako 6 rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených
  na zasadnutí.

 10. Rada schvaľuje Prezidentovi uzatvárať zmluvné vzťahy v hodnote nad 10 000 euro, previesť majetok v hodnote nad 10 000 euro, zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve združenia, vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere alebo o pôžičke, prevziať dlh alebo pristúpiť
  k záväzku alebo uznať sporný záväzok združenia, iba po predchádzajúcom súhlase kvalifikovanej väčšiny; kvalifikovaná väčšina je tvorená všetkými členmi Rady mínus jeden.

 11. Na zmenu stanov združenia je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny Rady v zmysle § 22 ZoŠ.

 12. Ak ostatných členov Rady o to požiada čo i len jeden zo zakladajúcich členov Rady, tak na vykonanie právneho úkonu v mene združenia je potrebné získať predchádzajúci súhlas kvalifikovanej väčšiny.

 13. V záujme efektivity činnosti Rady sa jej osobné rokovanie zvoláva iba vtedy, ak
  z povahy prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje iné vyjadrenie jej členov alebo ak prijatie rozhodnutia na základe hlasovania "per rollam" pomocou emailu nie je vhodné/primerané. Osobné rokovanie orgánu je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie.

 14. Rada je povinná zaoberať sa návrhmi a odporúčaniami iných orgánov združenia, prijímať k nim stanoviská a informovať o nich konkrétny orgán.

 15. Rozhodnutie Rady nadobúda účinnosť jeho schválením, ak nie je v rozhodnutí stanovené inak.

 

Článok 11

Prezident združenia

 1. Prezidenta združenia volí Rada.

 2. Ak tieto stanovy neustanovujú inak, Prezident je zároveň štatutárnym orgánom združenia, ktorý je oprávnený samostatne a bez akýchkoľvek obmedzení konať
  v mene združenia s náležitou starostlivosťou v zmysle § 19 ods. 5 ZoŠ.

 3. Prezident môže uzatvárať zmluvné vzťahy v hodnote nad 10 000 euro, prevádzať majetok v hodnote nad 10 000 euro, zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve združenia, vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere alebo o pôžičke, prevziať dlh alebo pristúpiť k záväzku alebo uznať sporný záväzok združenia, iba po predchádzajúcom súhlase kvalifikovanej väčšiny Rady.

 

 1. Prezident vykonáva najčastejšie právne úkony v mene združenia a jeho najdôležitejšími úlohami sú:

  1. vystupovať v mene združenia, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach s tretími osobami,

  2. navrhovať volených členov Rade a Konferencii,

  3. zabezpečovať efektívne fungovanie združenia za účelom naplnenia poslania
   a cieľov združenia vykonávaním hlavných činností združenia,

  4. rozhodovať o vzniku, zániku a pozastavení členstva v združení a zabezpečiť vedenie aktuálneho zoznamu členov združenia a osôb s príslušnosťou
   k združeniu v zmysle § 8, ods. 3 ZoŠ,

  5. pripraviť návrh strategického plánu združenia a rozpočtu združenia a predložiť ho Rade,

  6. zabezpečovať realizáciu rozhodnutí prijatých Radou,

  7. pripravovať a realizovať systém odmeňovania v združení,

  8. dohliadať na prácu/činnosť športových odborníkov a športovcov s príslušnosťou k združeniu.

 

Článok 12

Konferencia členov združenia

 1. Je orgánom združenia, kde individuálni členovia uplatňujú svoje nároky
  na informovanie, uplatňujú svoje práva navrhovať zmeny v orgánoch alebo dokumentoch združenia, ale aj vyjadrovať sa  k aktuálnym otázkam, úlohám a potrebám, ktoré je potrebné riešiť zo strany orgánov združenia, napr. aj v spolupráci so SVF. Ak člen navrhne hlasovanie o probléme, Prezident je povinný dať konferencii hlasovať.

 2. Konferencia združenia sa schádza podľa potreby, najmenej však 1x ročne. Zvoláva ju prezident podľa potreby, alebo na základe rozhodnutia Rady, alebo ak o jej zvolanie požiada písomne aspoň 20 členov.

 3. Konferencia je uznášania schopná za každej účasti členov. K platnosti uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

 4. Konferencia členov združenia plní najmä tieto funkcie;

  1. komplexne informuje členov združenia o dianí v združení,

  2. volí a odvoláva individuálnych členov združenia za členov Rady,

  3. navrhuje Rade členov kontrolnej komisie,

  4. berie na vedomie správu o hospodárení za uplynulé obdobie a navrhovaný rozpočet na obdobie nasledujúce,

  5. vyjadruje sa k dianiu v združení, navrhuje zmeny.

 

Článok 13

Kontrolór a kontrolná komisia združenia

 1. Rada na návrh konferencie, resp. prezidenta volí kontrolnú komisiu v počte 1 – 3 osoby. Členstvo v kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Rade.

 2. Kontrolná komisia je nezávislým kontrolným orgánom združenia a je oprávnená kontrolovať celú jeho činnosť.

 3. Orgány združenia sú povinné poskytnúť kontrolnej komisii požadované informácie.

 4. Medzi základné povinnosti kontrolnej komisie patrí najmä:

  1. kontrola dodržiavania stanov, plnenia uznesení orgánov,

  2. kontrola návrhu rozpočtu a hospodárenia,

  3. rokovanie o sťažnostiach členov,

  4. informovanie Prezidenta a Rady o zistených nedostatkoch a navrhovanie
   a vyžadovanie nápravy,

  5. vypracovanie správy o svojej činnosti na požiadanie orgánov združenia.

 5. Ak združenie má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, združenie zriadi
  a rozhodnutím Rady obsadí funkciu Kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. Dňom obsadenia funkcie Kontrolór sa ruší kontrolná komisia.

 6. Po obsadení funkcie Kontrolór postupuje následne pri svojej činnosti podľa § 10 a nasl. ZoŠ.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

Hospodárenie združenia (článok 14 - 16)

Článok 14

Základné princípy hospodárenia združenia1

 1. Združenie má účtovné obdobie kalendárny rok v zmysle § 9, ods. 3 ZoŠ.

 2. Plánovanie, koordinovanie a uskutočňovanie príjmov a výdavkov združenia
  za priebeh jedného účtovného obdobia má byť v zásade vyrovnané.

 3. Združenie hospodári na základe plánovaného rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje Rada na návrh Prezidenta, ktorý ho Rade predloží najneskôr do konca apríla príslušného kalendárneho roka.

 4. Prezident združenia predkladá Rade združenia každoročne najneskôr do konca apríla príslušného kalendárneho roka Správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje

  1. zmeny stanov a iných predpisov združenia,

  2. zmeny v zložení orgánov združenia,

  3. prehľad vykonávaných činností a projektov,

  4. prehľad dosiahnutých športových výsledkov,

  5. správu o hospodárení združenia za predchádzajúce účtovné obdobie obsahujúcu plánovaný rozpočet a skutočný rozpočet vrátane vysvetlenia prípadných rozdielov medzi nimi vrátane

   1. prehľadu výnosov združenia podľa zdrojov a ich pôvodu,

   2. nákladov združenia a osobitne prehľadu nákladov na prevádzku združenia, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a

   3. stavu a pohybu majetku a záväzkov.

  1. ročnú účtovnú závierku združenia za predchádzajúce účtovné obdobie,

  1. návrh na použitie zisku alebo vyrovnanie straty,

  2. daňové priznanie združenia za predchádzajúce účtovné obdobie, ak združenie bolo povinné ho podať.

 1. Ak združenie spĺňa podmienky uvedené v § 9, ods. 4 ZoŠ, zostaví v zmysle § 9, ods. 5 ZoŠ výročnú správu a nechá ju overiť spolu s ročnou účtovnou závierkou audítorom.

 

Článok 15

Príjmy združenia a výdavky združenia

 1. Príjmy združenia tvoria najmä:

  1. poplatky za registráciu, evidenciu a prípravu členov združenia,

  2. poplatky za registráciu, evidenciu a prípravu osôb s príslušnosťou k združeniu, ktoré nie sú členmi združenia podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,

  3. členské príspevky od členov združenia,

  4. príspevky od iných občianskych združení okrem príspevku od národného športového zväzu vo volejbale z príspevku uznanému športu podľa § 15 ZoŠ,

  5. dary,

  6. výchovné za prestupy športovcov do iného športového klubu podľa § 69 ods. 5 ZoŠ,

  7. príjmy za vstupy na športové podujatia organizované združením,

  8. príjmy z predaja tovarov alebo služieb označených symbolmi združenia podľa týchto stanov,

  9. príjmy zo zmlúv o reklame,

  10. príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a právami združenia, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,

  11. príjmy z inej zárobkovej činnosti združenia,

  12. podiel na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je združenie spoločníkom alebo akcionárom,

  13. podiely zo zaplatenej dane fyzickej alebo právnickej osoby podľa § 50 a nasl. zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

  14. sponzorské zo zmlúv o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ,

  15. príspevok od národného športového zväzu vo volejbale z príspevku uznanému športu,

  16. dotácie z rozpočtu verejnej správy,

  17. príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ZoŠ,

  18. príspevok na športový poukaz § 76 ZoŠ,

  19. dotácie z rozpočtov regionálnych samospráv (obec, mesto, samosprávny kraj).

 1. Výdavky združenia, ktorými sa napĺňa poslanie združenia v spoločnosti a sleduje verejný záujem a verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele združenia sú najmä výdavky združenia:

  1. na zabezpečenie prípravy športovej reprezentácie športového klubu,

  2. na zabezpečenie účasti športovej reprezentácie športového klubu na športových súťažiach,

  3. na podporu a rozvoj volejbalu na území Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na podporu a rozvoj volejbalu detí a mládeže a podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva Slovenskej republiky.

  4. na zabezpečenie organizovania súťaží vo volejbale na území Slovenskej republiky a iných s volejbalom súvisiacich podujatí,

  5. na profesionálnych športovcov na základe zmlúv podľa § 4 ods. 3 ZoŠ,

  6. výdavky na športových odborníkov na základe zmlúv podľa § 6 ods. 3 ZoŠ, najmä ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť podľa § 6 ods. 7 ZoŠ,

  7. na príspevky združenia talentovaným športovcom podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorí majú príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,

  8. na príspevky združenia aktívnym športovcom podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorí majú príslušnosť k združeniu podľa § 8 ods. 3 ZoŠ,

  9. na náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZoŠ,

  10. na dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí v pôsobnosti združenia podľa § 8 ods. 6 ZoŠ,

  11. na kúpu tovarov a služieb, ktorými sa zhodnocujú existujúci majetok a práva združenia vrátane následného maloobchodného predaja týchto tovarov a služieb so symbolmi združenia.

  12. iné výdavky.

 

Článok 16

Účty združenia vedené v banke alebo v pobočke zahraničnej banky

 1. Združenie zriadi osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov podľa § 66 ods. 3 písm. c) ZOŠ.

 2. Združenie zriadi osobitný bankový účet na prijímanie prostriedkov zo zmlúv
  o sponzorstve v športe podľa § 50 a nasl. ZoŠ.

 3. Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 2 sú bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.

 4. Pri platbách z osobitného bankového účtu podľa odseku 2 združenie využíva prednostne platby bezhotovostným platobným stykom pomocou služieb elektronického bankovníctva (internetbanking), z ktorých je zrejmá

  1. suma,

  2. dátum transakcie,

  3. čísla protiúčtu prijímateľa platby,

  4. názov účtu prijímateľa platby,

  5. variabilný symbol platby,

  6. identifikácia platby vzhľadom na druh výdavku podľa jednotlivých písmen čl. 12 ods. 2 týchto stanov vrátane stručných, výstižných a neskresľujúcich údajov na jej identifikáciu tretím osobám pre účely verejnej kontroly.

 

PIATA ČASŤ

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (článok 17 - 20)

Článok 17

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia Rady alebo zlúčením s iným združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, pri ktorých sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny členov Rady.

 2. Združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo súdu o jeho rozpustení.

 3. V prípade zániku združenia z dôvodov a za podmienok stanovených v ust. § 12 ods. 1 písm. a)/ zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Rada určí likvidátora združenia.

 4. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.

 5. V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu vykoná na základe rozhodnutia Rady určený likvidátor likvidáciu majetku združenia v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka s použitím § 13 zákona č. v súlade so zákonom 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 6. V prípade zrušenia združenia s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu združenia, ak Rada nerozhodne inak.

 7. Likvidátor je povinný najskôr vyrovnať všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia na základe rozhodnutia Rady.

 8. Zánik združenia oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ukončenia likvidácie.

 9. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

 

Článok 18

Prechodné ustanovenia

 1. Predseda podľa Stanov ŠPORTOVÉHO VOLEJBALOVÉHO KLUBU PEZINOK schválených 03. 07. 2013 vykonáva svoju funkciu až do prvého zasadnutia Rady po nadobudnutí účinnosti týchto stanov.

 

Článok 19

Zrušovacie ustanovenie

 1. Zrušujú sa Stanovy ŠPORTOVÉHO VOLEJBALOVÉHO KLUBU PEZINOK schválené 03. 07. 2013.

 

Článok 20

Účinnosť

 1. Tieto stanovy boli prerokované a schválené Členskou schôdzou ŠPORTOVÉHO VOLEJBALOVÉHO KLUBU PEZINOK dňa 7. 12. 2016 a nadobúdajú účinnosť dňom vzatia zmeny stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vedomie.

 2. Zmenu stanov oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od ich schválenia Prezident v súlade s § 11, ods.1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 3. Budúce zmeny týchto stanov schválené Radou nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia, ak Rada nerozhodne o neskoršom nadobudnutí účinnosti zmeny stanov.

 

Zoznam zakladajúcich členov ŠVK Pezinok

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Členom ŠVK Pezinok od

1.

 

Ladislav

Popeláš

05. 04. 1977

3. 7. 2013

2.

Mgr.

Eduard

Štamm

10. 12. 1962

3. 7. 2013

 

1 Združenie má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle § 66, odsek 3 ZoŠ, kým nie je preukázané inak.